Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209381
(11)  Číslo patentu  29919 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16804857.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209381 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201520631 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 29/00  A61K 39/08  A61K 35/74  A61K 31/00  A61K 9/19  A23L 33/135  A23C 9/152  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/053676 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/089794 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  4D Pharma Research Limited; Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen AB25 2ZS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MULDER, Imke Elisabeth; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road,, Aberdeen AB25 2ZS; GB;
HOLT, Amy Beth; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road,, Aberdeen AB25 2ZS; GB;
MCCLUSKEY, Seanin Marie; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road,, Aberdeen AB25 2ZS; GB;
LENNON, Grainne Clare; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road,, Abderdeen AB25 2ZS; GB;
AHMED, Suaad; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road,, Aberdeen AB25 2ZS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia obsahujúca bakteriálne kmene 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3209381
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 12.11.2018 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.10.2019 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209381
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 28.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 28.01.2019 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
1d Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 3209381
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku