Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3378188
(11)  Číslo patentu  34421 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16802147.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3378188 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 9/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/056960 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/091946 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Permanent Privacy Ltd.; Sea Meadow House Blackburne Highway Road Town, Tortola; VG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YUEN, Pak Kay; 9 1/F Pine Path Kaktin Village Shatin N.T., Hong Kong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém na ochranu proti neoprávnenému kopírovaniu (anti-klonovanie) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3378188
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3378188
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.06.2020 Typ Doručené
1b Opis 03.06.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.06.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 30.06.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 30.06.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.07.2020 Typ Odoslané
EP 3378188
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku