Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380684
(11)  Číslo patentu  34573 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16801960.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380684 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201570754 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 13/147  E04B 1/68  E06B 1/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2016/050381 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/088882 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VKR Holding A/S; Breeltevej 18, 2970 Hørsholm; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  THOMSEN, Carsten; Kongefolden 37, 8660 Skanderborg; DK;
MIKKELSEN, Christian Munk; Uhrskovvej 5, 7100 Vejle; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Šupáková Andrea, JUDr.; Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lemovacia súprava obsahujúca tesniaci člen na použitie medzi lemovacím členom a strešnou krytinou, a spôsob zabezpečenia proti poveternostným vplyvom v mieste spoja medzi strechou budovy a konštrukciou prechádzajúcou cez strechu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 09/2020 SC4A
 
EP 3380684
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380684
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 11.06.2020 Typ Doručené
1b Generálna plná moc 11.06.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.06.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.07.2020 Typ Odoslané
EP 3380684
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku