Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380122
(11)  Číslo patentu  37961 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16801753.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380122 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15195978, 16191272 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2015, 29.09.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 45/06  A61K 47/68  A61K 47/60  A61K 47/54  A61P 35/00  A61K 39/44  C07K 16/30  A61K 31/437   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078642 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/089447 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Byondis B.V.; Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN DER LEE, Miranda Maria Cornelia; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL;
ARIAANS, Gerardus Joseph Andreas; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL;
SCHOUTEN, Jan; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL;
BLOMENROHR, Marion; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL;
GROOTHUIS, Patrick Gerhard; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL;
COUMANS, Rudy Gerardus Elisabeth; Synthon Biopharmaceuticals B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anti-5T4 protilátky a konjugáty protilátka-liečivo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2021 
   Maximálna platnosť do  24.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3380122
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380122
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
2c Opis 18.08.2021 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3380122
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku