Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3371103
(11)  Číslo patentu  37977 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16801718.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3371103 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20151508 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01F 11/44  C04B 28/02  C04B 40/00  C04B 103/12  C04B 111/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/076803 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/077103 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Yara International ASA; Drammensveien 131, 0277 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRANKE, Wolfram; Vidsynvegen 15, 3917 Porsgrunn; NO;
THOMMESEN, Hilde; Magnus den Godes vei 37, 3960 Stathelle; NO;
CILLUFFO, Giuseppe; Via Isonzo 22 G, 20024 Garbagnate Milanese (MI); IT;
ROMEGIALLI, Gianluca; Via Silvio Ferrari 10, 15057 Tortona (AL); IT;
TORABZADEGAN, Mehrdad; Regimentvegen 1A, 3734 Skien; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia tuhých častíc dusičnanu vápenatého zahrnujúca kremičitan vo forme tuhých častíc ako protispekavé činidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3371103
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.09.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3371103
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 19.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3371103
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku