Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3380246
(11)  Číslo patentu  33141 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16801490.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3380246 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015223532 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B02C 18/06  B02C 18/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078863 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/089573 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEA Food Solutions Germany GmbH; Im Ruttert, 35216 Biedenkopf-Wallau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JAKOBI, Norbert; An der Sandbrücke 3, 35216 Biedenkopf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kotúč nožovej hlavy s vylepšenými prenosovými charakteristikami a zlepšenou hygienou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
 
EP 3380246
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380246
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 09.12.2019 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3380246
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.12.2019 Typ Doručené
Opis 16.12.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 16.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.02.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.03.2020 Typ Odoslané
EP 3380246
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku