Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3209310
(11)  Číslo patentu  27089 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16801286.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3209310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201520502, 201604924 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2015, 23.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/744  C12N 1/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/053622 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/085520 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  4D Pharma Research Limited; Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MULDER Imke Elisabeth; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
HOLT Amy Beth; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
PANZICA Domenico; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen Aberdeenshire AB25 2ZS; GB;
MCCLUSKEY Seanin Marie; c/o 4D Pharma Research Limited, Life Sciences Innovation Building, Cornhill Road, Aberdeen AB25 2ZS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce bakteriálne kmene 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 08/2018 SC4A
 
EP 3209310
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 15.10.2018 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.10.2019 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3209310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.04.2018 Typ Doručené
1a Opis 18.04.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.04.2018 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 18.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 14.05.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 14.05.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 14.05.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.07.2018 Typ Odoslané
EP 3209310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku