Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3379947
(11)  Číslo patentu  33268 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16798781.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3379947 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015851 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23N 1/02  A47J 19/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078502 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/089367 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thompe B.V.; Visserijweg 45A, 1446 AR Purmerend; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VAN VELZEN, Tom; Pascalstraat 10, 1446 TX Purmerend; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na lisovanie džúsu z ovocných a/alebo zeleninových produktov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2022 
   Maximálna platnosť do  23.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3379947
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3379947
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.01.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 29.01.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.01.2020 Typ Doručené
1c Opis 29.01.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.02.2020 Typ Odoslané
EP 3379947
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku