Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3371147
(11)  Číslo patentu  37606 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16798573.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3371147 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562250720 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  16.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 231/08  C07C 237/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2016/004798 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/077710 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.; 2-9, Kanda Tsukasa-machi Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MALINAK, Jiri; K Satalce 891, 252 42 Jesenice; CZ;
HLAVACEK, Ivan; Naardenska 668/19, 162 00 Praha 6; CZ;
PROKOP, Jiri; Za sidlistem 2144/9, 143 00 Praha 12; CZ;
MASUDA, Yoshito; c/o Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 3-2-27 Otedori Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0021; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Inovatívna príprava a kryštalizácia iosimenolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 16.09.2021 17/2021 SC4A
 
EP 3371147
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3371147
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 24.05.2021 Typ Doručené
1b Opis 24.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.06.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 09.07.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 09.08.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 09.08.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.08.2021 Typ Odoslané
EP 3371147
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku