Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3374570
(11)  Číslo patentu  40448 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16798256.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3374570 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201519889, 201604323 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.11.2015, 14.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/053487 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/081451 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sensor (UK) Ltd.; Quatro House School Lane Lytham, Lancashire FY8 5NL; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CROWTHER Jon; c/o Sensor (UK) Ltd Irwell HouseThe Grove, Manchester Lancashire M30 0ET; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Membrána 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2023 
   Maximálna platnosť do  08.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3374570
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3374570
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3374570
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2022 Typ Odoslané
EP 3374570
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku