Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3191511
(11)  Číslo patentu  26106 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16798122.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3191511 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562254375 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18  C07K 16/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/077595 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/081320 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ablynx NV; Technologiepark 21, 9052 Ghent-Zwijnaarde; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUYSE Marie-Ange; Burgemeester Edmond Ronsestraat 23, 9820 Merelbeke; BE;
BOUCNEAU Joachim; Elsboslaan 41, 9840 De Pinte; BE;
CASTEELS Peter; Lindekouter 20, 9420 Erpe-Mere; BE;
VAN HEEKE Gino; Omloop 35 203, 9700 Eine; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vylepšené činidlá viažuce TNF 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 04/2018 SC4A
 
EP 3191511
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 23.10.2018 3 66,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 10.10.2019 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3191511
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.12.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.12.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 15.12.2017 Typ Doručené
2c Opis 15.12.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
EP 3191511
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku