Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3347356
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16798006.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3347356 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  4781CH2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/14  C07D 491/14  C07D 495/14  C07D 513/14  A61K 31/55  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2016/050300 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/042834 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jubilant Biosys Limited; No.96 Industiral Suburb, 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560022 KRN; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VADIVELU, Saravanan; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN;
RAJAGOPAL, Sridharan; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN;
RAMAIAH, Manjunatha M; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN;
GONDRALA, Pavan Kumar; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN;
CHINNAPATTU, Murugan; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN;
SIVANANDHAN, Dhanalakshmi; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN;
PARIKH, Payal Kiran; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN;
MULAKALA, Chandrika; Jubilant Biosys Limited 96 Industrial Suburb 2nd Stage Yeshwanthpur, Bangalore 560 022; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Tricyklické fúzované deriváty pyridín-2-ónu a ich použitie ako inhibítorov BRD4 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3347356
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347356
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.05.2021 Typ Doručené
1b Opis 05.05.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 05.05.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 05.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2021 Typ Odoslané
EP 3347356
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku