Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3377094
(11)  Číslo patentu  37887 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16797930.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3377094 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15195490 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 39/02  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/078084 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/085233 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universität Basel; Petersgraben 35, 4001 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ITTIG, Simon; Zehntenfreistrasse 32, 4103 Bottmingen; CH;
AMSTUTZ, Marlise; Wittlingerstr. 140, 4058 Basel; CH;
KASPER, Christoph; Ruttigerweg 4, 4600Olten; CH;
CORNELIS, Guy R.; Rue Jassogne 5, 5332 Crupet; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Baktérie so zoslabenou virulenciou na liečbu malígnych pevných nádorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2021 
   Maximálna platnosť do  17.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3377094
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3377094
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 26.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 26.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 26.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 3377094
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku