Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3298276
(11)  Číslo patentu  37971 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16797371.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3298276 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562164920 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 13/00  F04B 53/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/033499 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/187525 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel IP & Holding GmbH; Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BREAULT, John P.; 34 Cranston Terrace, New Britain, CT 06053; US;
HEMSEN, Steven J.; 73 Deerbrooke Circle, Southington, CT 06489; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Negačný spätný ventil 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2022 
   Maximálna platnosť do  20.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3298276
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3298276
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 07.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 07.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
EP 3298276
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku