Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3300482
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16797292.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3300482 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562163753 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/16  A61K 31/728  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/033248 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/187414 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lubris LLC; 316 3rd Avenue N, Naples, FL 34102; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SULLIVAN, Benjamin, D.; 5210 Fiore Terrace L402, San Diego, CA 92122; US;
TRUITT, Edward, R.; P.O. Box 927741, San Diego, CA 92192; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Použitie PRG4 na zlepšenie dynamickej zrakovej ostrosti a aberácií vyššieho rádu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3300482
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3300482
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 11.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3300482
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.11.2021 Lubris LLC Lubris LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku