Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3299384
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16795912.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3299384 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201510260020 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/14  C12N 15/46  A61K 39/15  A61P 31/14  A61K 39/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2016/082780 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/184425 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Xiamen University; No. 422, Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen, Fujian Province, 361005; CN;
Xiamen Innovax Biotech Co., Ltd.; 1st Floor 50 Shan Bian Hong East Road Haicang District, Xiamen, Fujian 361022; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GE, Shengxiang; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
LI, Tingdong; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
JIA, Lianzhi; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
LI, Yijian; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
XUE, Miaoge; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
ZENG, Yuanjun; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
ZHANG, Jun; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
XIA, Ningshao; No. 422 Si Ming Nan Road Siming District, Xiamen Fujian Province 361005; CN;
PAN, Huirong; 1/F, 50 Shan Bian Hong East Road Haicang District, Xiamen, Fujian 361022; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Skrátený rotavírusový proteín VP4 a jeho použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3299384
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3299384
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 24.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 02.12.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 02.12.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 02.12.2021 Typ Doručené
EP 3299384
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku