Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3299104
(11)  Číslo patentu  37844 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16795744.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3299104 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201510259523 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23D 36/00  B23D 15/06  B21B 37/26  B21B 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2016/077614 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/184257 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.; No. 885, Fujin Road, Baoshan District, Shanghai 201900; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  XIONG, Fei; No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
LI, Shanqing; No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN;
JIANG, Zhenglian; No. 885 Fujin Road Baoshan District, Shanghai 201900; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Automatické strihacie zariadenie pre plech valcovaný za studena s variabilnou hrúbkou a spôsob strihania na ňom založený 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.03.2022 
   Maximálna platnosť do  29.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3299104
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3299104
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3299104
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku