Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3372051
(11)  Číslo patentu  35670 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16794285.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3372051 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15193394 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/84  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/076885 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/077128 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLEIN, Marcel; Im Forst 1a, 52499 Baesweiler; DE;
DÖRNER, Dirk; Kardinalstrasse 1b, 52070 Aachen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Elektricky vyhrievateľný zložený tabuľovitý dielec s kapacitnou spínacou oblasťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3372051
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.10.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3372051
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2020 Typ Doručené
1a Opis 06.10.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 06.10.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2020 Typ Odoslané
EP 3372051
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku