Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3368879
(11)  Číslo patentu  34059 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16794220.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3368879 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015221151 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 1/10  G01N 1/14  G01N 1/22  G01N 1/24  G01T 7/02  G01T 7/08  G21C 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/074843 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/071981 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRAMATOME GMBH; Paul-Gossen-Straße 100, 91052 Erlangen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HILL, Axel; An der Schlossmühle 9, 64589 Stockstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Vzorkovacia nádoba, vzorkovací systém a súvisiaci spôsob prevádzky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.10.2022 
   Maximálna platnosť do  17.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 7/2020 SC4A
 
EP 3368879
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3368879
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.09.2020 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3368879
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.03.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.03.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 30.03.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.03.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2020 Typ Odoslané
EP 3368879
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku