Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3368578
(11)  Číslo patentu  37203 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16794157.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3368578 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562248871 P, 201662345669 P, 201662411113 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2015, 03.06.2016, 21.10.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.09.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  23.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/40  A61P 9/10  A61P 27/02  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/059110 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/075212 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KELLEY, Robert, F.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
KIRCHHOFER, Daniel, K; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
LAI, Joyce; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
LEE, Chingwei, V.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
LIANG, Wei-ching; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
LIPARI, Michael, T.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
LOYET, Kelly, M.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
SAI, Tao; 821 Rigel Lane, Foster City, CA 94404; US;
VAN LOOKEREN CAMPAGNE, Menno; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
WU, Yan; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990; US;
FUH, Germaine; 149 Amapola Avenue, Pacifica, CA 94044; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Protilátky proti HtrA1 a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2023 
   Maximálna platnosť do  27.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 23.06.2021 12/2021 SC4A
 
EP 3368578
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3368578
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.09.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3368578
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.05.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.05.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.06.2021 Typ Odoslané
EP 3368578
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku