Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3353873
(11)  Číslo patentu  36937 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16791433.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3353873 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV1622015 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/055401 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/051277 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cviklovič Vladimír, Ing., PhD.; Žikava 88, 951 92 Žikava; SK;
Olejár Martin, Ing., PhD.; Nové Sady 301, 951 24 Nové Sady; SK;
Hrubý Dušan, prof. Ing., PhD.; Pod Zlatým brehom 44, 949 01 Nitra 1; SK;
Lukáč Ondrej, Ing., PhD.; Kraskova 13, 949 01 Nitra 1; SK;
Palková Zuzana, doc. Ing., PhD.; H. Meličkovej 6, 949 01 Nitra 1; SK;
Paulovič Stanislav, Ing., PhD.; Nitrianska 343, 951 07 Čechynce; SK;
Pánik Vladimír, Ing.; Šafárikova 73, 951 97 Žitavany; SK;
Adamovský František, Ing.; Ružová 734/83, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na elektrické napájanie jednofázového spotrebiča pri výpadku jednej fázy alebo viacerých fáz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.09.2021 
   Maximálna platnosť do  09.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3353873
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3353873
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 19.04.2021 Typ Doručené
2b Opis 19.04.2021 Typ Doručené
2c Výkresy 19.04.2021 Typ Doručené
2d Sprievodný list 19.04.2021 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 3353873
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku