Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3356283
(11)  Číslo patentu  32328 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16790641.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3356283 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1559356 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66F 9/065  B66F 9/075  E02F 9/22  B62D 6/00  E02F 3/28  E02F 9/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2016/052511 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/055774 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MANITOU BF; 430, Rue de l'Aubinière, ANCENIS; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RIOT, Antoine; c/o MANITOU BF 430 Rue de L'aubinière, 44150 Ancenis; FR;
CHRISTINY, Mickaël; c/o MANITOU BF 430 Rue de L'aubinière, 44150 Ancenis; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém zmeny prevodového pomeru pre vozidlo s teleskopickým ramenom a zodpovedajúce vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.09.2020 
   Maximálna platnosť do  30.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3356283
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 27.08.2019 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3356283
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 06.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 06.09.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.10.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.11.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3356283
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku