Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3361880
(11)  Číslo patentu  32688 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16790282.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3361880 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15190251, 201615229290 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.10.2015, 05.08.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23J 3/14  A23L 7/117  A23L 33/185  A23L 33/21  A23L 7/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/074556 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/064172 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gold&Green Foods Oy; Hämeentie 157, 00560 Helsinki; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIVELÄ, Reetta; Stenbäckinkatu 18 B, 00250 Helsinki; FI;
HÄKÄMIES, Anna; Vattuniemenkatu 10 A 14, 00210 Helsinki; FI;
JIANG, Zhongqing; Oltermannintie 31 B 5, 00620 Helsinki; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby texturovaného potravinárskeho produktu a texturovaný potravinársky produkt 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3361880
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 08.10.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.10.2020 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3361880
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 08.11.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 08.11.2019 Typ Doručené
2c Opis 08.11.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3361880
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku