Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3288379
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16789830.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3288379 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562155711 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/00  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/030098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/178993 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ONL Therapeutics, Inc.; 524 S. Main St., Ste 110, Ann Arbor, MI 48104; US;
The Regents of the University of Michigan; Office of Technology Transfer 1600 Huron Parkway, 2nd Floor, Ann Arbor, MI 48109-2590; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BESIRLI, Cagri, G.; Ann Arbor, MI 48103; US;
BRIDGES, Alexander, J.; Saline, MI 48176; US;
FRESHLEY, John, K.; Ann Arbor, MI 48105; US;
HUNKE, William, A.; Middletown, DE 19709; US;
JOHNSON, Linda, L.; Ann Arbor, MI 48103; US;
SMITH, Francis, X.; Salem, NH 03079; US;
SYLVAIN, Ethan; Hooksett, NH 03106; US;
ZACKS, David, N.; Ann Arbor, MI 48103; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Peptidové kompozície a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy adries 13.07.2022 13/2022 TD4A
 
EP 3288379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 28.02.2022 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3288379
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.04.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3288379
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 24.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.02.2022 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 18.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.06.2022 Typ Odoslané
EP 3288379
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku