Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3319709
(11)  Číslo patentu  32017 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16787931.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3319709 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20150681 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/00  B01D 46/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/000640 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/181210 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saati S.p.A.; Via Milano 14, 22070 Appiano Gentile CO; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CANONICO, Paolo; c/o Saati S.p.A. Via Milano 14, 22070 Appiano Gentile (CO); IT;
DEBANDI, Paolo; c/o Saati S.p.A. Via Milano 14, 22070 Appiano Gentile (CO); IT;
LUCIGNANO, Carmine; c/o Saati S.p.A. Via Milano 14, 22070 Appiano Gentile (CO); IT;
MUZYCZUK, Anna Maria; c/o Saati S.p.A. Via Milano 14, 22070 Appiano Gentile (CO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Konštrukcia inteligentného filtra pre elektrické spotrebiče, najmä sušičky/práčky so sušičkou, spôsob výroby konštrukcie a spôsob detegovania v reálnom čase čiastočného alebo úplného zapchatia konštrukcie a hodnoty zvyškovej vlhkosti na optimalizovanie prevádzkového cyklu spotrebiča 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2023 
   Maximálna platnosť do  13.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3319709
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319709
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.05.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.04.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.05.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3319709
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.08.2019 Typ Doručené
Opis 29.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 29.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 29.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 29.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2019 Typ Odoslané
EP 3319709
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku