Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3290023
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16786732.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3290023 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150058759 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 9/16  A61K 47/30  A61K 31/27  A61K 9/20  A61K 9/50  A61P 25/28  A61P 25/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2016/004380 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/175546 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Navipharm Co., Ltd.; 5, Jangan-ro 448beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16209; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK, Sang Geun; 626-1701, 25, Manseok-ro 20beon-gil, Jangan-gu,, Suwon-si Gyeonggi-do 16330; KR;
SHIN, Hye Gyeong; 103-303, 395, Jangan-ro, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16344; KR;
BAE, Jeong Woo; 15-10, Hwasan-ro 6beon-gil Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16425; KR;
CHOI, Hyun Ju; 112-1801, 148, Sunae-ro Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 13599; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca rivastigmín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3290023
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.03.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3290023
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 17.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 17.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3290023
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku