Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3359528
(11)  Číslo patentu  39633 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16785611.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3359528 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562238629 P, 201562243263 P, 201662352348 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2015, 19.10.2015, 20.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 233/64  C07D 401/04  C07D 405/10  A61K 31/4174  A61K 31/4439  A61P 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/055521 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/062468 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitobridge, Inc.; 1030 Massachusetts Avenue Suite 200, Cambridge, MA 02138; US;
The Salk Institute for Biological Studies; 10010 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOWNES, Michael; The Salk Institute for Biological Studies 10010 N. Torrey Pines, La Jolla, CA 92037; US;
EVANS, Ronald, M.; The Salk Institute for Biological Studies 10010 N. Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037; US;
KLUGE, Arthur; P.O. Box 6177, Lincoln MA 01773; US;
LAGU, Bharat; 21 Lexington Drive, Acton MA 01720; US;
MIURA, Masanori; Miyukigaoka 21 Tsukuba, Ibaraki; JP;
PANIGRAHI, Sunil, Kumar; Bollaram Road Miyapur, Hyderabad-500049; IN;
PATANE, Michael; 6 Westwind Road, Andover MA 01810; US;
SAMAJDAR, Susanta; Bollaram Road Miyapur, Hyderabad-500049; IN;
SENAIAR, Ramesh; Bollaram Road Miyapur, Hyderadad-500049; IN;
TAKAHASHI, Taisuke; Miyukigaoka 21 Tsukuba, Ibaraki; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Agonisty PPAR, ich zlúčeniny, farmaceutické kompozície a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2023 
   Maximálna platnosť do  05.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.07.2022 13/2022 SC4A
 
EP 3359528
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3359528
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3359528
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3359528
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku