Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3362094
(11)  Číslo patentu  37002 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16784442.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3362094 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15306650 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/131  A61K 31/136  A61K 31/137  A61K 31/4453  A61K 31/498  A61K 31/5375  A61K 31/704  A61K 33/24  A61K 33/36  A61K 45/06  A61P 35/00  G01N 33/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/074682 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/064241 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Advanced Biodesign; "Les allées du Parc" 575/655 allée des Parcs, 69800 Saint Priest; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CEYLAN, Ismail; 97 Allée Alexandre Borodine Woodstock - Bâtiment 5 Cèdre 1 Parc Technologique de Lyon, 69800 Saint-priest; FR;
QUASH, Gerry; 97 Allée Alexandre Borodine Woodstock - Bâtiment 5 Cèdre 1 Parc Technologique de Lyon, 69800 Saint-priest; FR;
PEREZ-ALEA, Mileidys; 97 Allée Alexandre Borodine Woodstock - Bâtiment 5 Cèdre 1 Parc Technologique de Lyon, 69800 Saint-priest; FR;
MARTIN, Guillaume; 97 Allée Alexandre Borodine Woodstock - Bâtiment 5 Cèdre 1 Parc Technologique de Lyon, 69800 Saint-priest; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kombinácia obsahujúca aminotioesterovú zlúčeninu alebo jej farmaceuticky prijateľnú soľ a zlúčeninu schopnú zvýšiť hladinu H2O2 v rakovinových bunkách subjektu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2022 
   Maximálna platnosť do  14.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3362094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3362094
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3362094
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 20.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 20.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2021 Typ Odoslané
EP 3362094
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku