Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3287419
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16783235.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3287419 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015089619 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 29/02  A61J 1/00  C03C 23/00  C03B 32/00  A61J 1/05  A61J 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2016/062637 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/171214 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nipro Corporation; 9-3 Honjo-nishi 3-chome Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-8510; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  INOUE, Yoshio; c/o NIPRO CORPORATION 9-3 Honjo-nishi 3-chome Kita-ku, Osaka-shi Osaka 531-8510; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby sklenenej nádoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3287419
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3287419
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 31.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 15.04.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2021 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.04.2021 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 03.05.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 03.05.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2021 Typ Odoslané
EP 3287419
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku