Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3525976
(11)  Číslo patentu  36714 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16782041.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3525976 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/14  B23K 26/38  B23K 26/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/074549 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/068853 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRUMPF Laser-und Systemtechnik GmbH; Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SPEKER, Nicolai; Buchenweg 11, 74385 Pleidelsheim; DE;
SEEBACH, Johannes; Forststrasse 156 A, 70193 Stuttgart; DE;
KRAMLICH, Olga; Kopernikusallee 38, 75175 Pforzheim; DE;
SCHELLENBERG, Artur; Lindenstrasse 15, 70836 Gerlingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dýza na laserové rezanie pre zariadenie na opracovanie laserom s konvergentným úsekom a divergentným úsekom; zariadenie na opracovanie laserom s takou dýzou; spôsob obsluhy takého zariadenia na opracovanie laserom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3525976
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3525976
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 03.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2021 Typ Odoslané
EP 3525976
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku