Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3361865
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16781986.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3361865 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562240138 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/30  A01N 63/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21176419.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/055952 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/066094 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pioneer Hi-Bred International, Inc.; 7100 N.W. 62nd Avenue P.O. Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014; US;
E. I. du Pont de Nemours and Company; Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, P.O. Box 2915, Wilmington, DE 19805; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRUCK, Denny, Joseph; 7250 NW 62nd Avenue PO Box 552, Johnston, IA 50131; US;
BURNS II, Fredrick, C.; 7250 NW 62nd Avenue PO Box 552, Johnston, IA 50131; US;
PRESNAIL, James, Kevin; 40 N Kingshighway 6k, St. Louis, MO 63108; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Biologické látky a ich použitie v rastlinách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21176419.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3361865
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.09.2021 6 116,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3361865
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2021 Typ Platba
3 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 19.10.2021 Typ Odoslané
4 vnútrospisový list 21.10.2021 Typ Interné listy
5 Doplnenie materiálov 22.10.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 22.10.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 22.10.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 22.10.2021 Typ Doručené
EP 3361865
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku