Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3337902
(11)  Číslo patentu  32544 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16778784.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3337902 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2015/073180 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/67   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/073814 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/060314 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH; An der Goldgrube 12, 551 31 Mainz; DE;
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH; Freiligrathstrasse 12, 551 31 Mainz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORLANDINI VON NIESSEN, Alexandra; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
FESSER, Stephanie; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
VALLAZZA, Britta; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
BEISSERT, Tim; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
KUHN, Andreas; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
SAHIN, Ugur; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE;
POLEGANOV, Marco Alexander; c/o BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, An der Goldgrube 12, 55131 Mainz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sekvencie 3' UTR na stabilizáciu RNA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2021 
   Maximálna platnosť do  05.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3337902
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.11.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.10.2020 5 99,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3337902
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 22.11.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 22.11.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 22.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 3337902
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku