Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3280416
(11)  Číslo patentu  35456 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16777058.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3280416 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562144054 P, 201562162596 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2015, 15.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/519  A61K 9/10  A61P 25/18  A61P 25/24  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/024841 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/164218 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica NV; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOPAL, Srihari; 1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, New Jersey 08560; US;
RAVENSTIJN, Paulien Gerarda Maria; Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
RUSSU, Alberto; Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
SAMTANI, Mahesh Narain; 920 Route 202, Raritan,, Raritan, NJ 08869; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Dávkovací režim pre vynechané dávky dlhodobo účinkujúcich injikovateľných esterov paliperidónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Maximálna platnosť do  30.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 3280416
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.02.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3280416
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 19.05.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 19.05.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.07.2020 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.09.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 28.10.2020 Typ Doručené
5a Plná moc 28.10.2020 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.11.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 13.08.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.08.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 13.08.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.08.2021 Typ Platba
9 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3280416
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.09.2021 Janssen Pharmaceutica NV Janssen Pharmaceuticals, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku