Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3355856
(11)  Číslo patentu  40265 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16774714.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3355856 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562233695 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 45/06  A61K 9/16  A61K 9/50  A61K 31/198  A61K 31/401  A61K 31/405  A61K 31/4172  A23L 33/175  A21D 2/24  A23L 33/15  A23L 33/16  A61K 9/20  A61P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/055773 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/055997 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  APR APPLIED PHARMA RESEARCH S.A.; Via Corti 5, 6828 Balerna; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REINER Alberto; Via Mentana 23/B, 221 00 Como; IT;
REINER Giorgio; Via Rusconi 24, 221 00 Como; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Perorálne podávané formulácie aminokyselín s modifikovaným uvoľňovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.09.2023 
   Maximálna platnosť do  27.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3355856
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3355856
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3355856
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.10.2022 Typ Odoslané
EP 3355856
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku