Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3491772
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16774544.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3491772 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/001215 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/02086 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Permanent Privacy Ltd.; Sea Meadow House Blackburne Highway Road Town, Tortola; VG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YUEN Pak, Kay; 9, 1/F, Pine Path, Kaktin Vilage, Shatin N.T. Hong Kong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Aplikácie spojené s bezpečným kódovaním 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov  PDF 
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok 07.01.2020 1/2020 BA9A
 
EP 3491772
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 09.09.2019 5,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3491772
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3491772
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka 03.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Patentové nároky 03.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 11.09.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu patentových nárokov 09.10.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
EP 3491772
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku