Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3277690
(11)  Číslo patentu  34198 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16774232.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3277690 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562142946 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/10  C07D 487/10  A61K 31/416  A61K 31/4162  A61K 31/4178  A61K 31/4196  A61K 31/4245  A61K 31/4439  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/025345 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/161160 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Recurium IP Holdings, LLC; 10835 Road to the Cure, Suite 205, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUANG, Peter Qinhua; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
KAHRAMAN, Mehmet; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
SLEE, Deborah, Helen; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
BUNKER, Kevin, Duane; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
HOPKINS, Chad, Daniel; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
PINCHMAN, Joseph, Robert; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
ABRAHAM, Sunny; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
SIT, Rakesh, Kumar; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US;
SEVERANCE, Daniel, Lee; 10835 Road to the Cure Suite 205, San Diego, CA 92121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spirocyklické zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Maximálna platnosť do  31.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 3277690
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.05.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277690
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.04.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.02.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277690
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 30.04.2020 Typ Doručené
Opis 30.04.2020 Typ Doručené
Patentové nároky 30.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.05.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.06.2020 Typ Doručené
Identifikátor osoby 07.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 29.06.2022 Typ Odoslané
EP 3277690
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku