Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3274630
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16769174.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3274630 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1550364 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F23C 10/30  G01F 23/284   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2016/050242 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/153419 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vattenfall AB; Första Tvärgatan 19A, 169 92 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BADIEI, Shahriar; Första Tvärgatan 19A, 80284 Gävle; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spaľovacie zariadenie s bublajúcou fluidnou vrstvou a spôsob monitorovania fluidnej vrstvy v takom spaľovacom zariadení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3274630
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3274630
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 30.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
EP 3274630
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku