Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3344616
(11)  Číslo patentu  30788 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16767368.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3344616 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562214299 P, 41507815 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2015, 04.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 413/14  C07D 417/14  C07D 487/04  C07D 498/04  A61K 31/4523  A61P 25/00  A61P 17/00  A61P 37/08  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/055269 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/037670 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Molecure Spółka Akcyjna; Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAZUR, Marzena; Szpitalna 4A/8, 92-207 Lodz; PL;
KORALEWSKI, Robert; Ks. Brzoski 32/93, 91-321 Lodz; PL;
BOREK, Bartlomiej; Mysliwska 17/20, 93-519 Lodz; PL;
OLEJNICZAK, Sylwia; Obywatelska 106B/63, 94-104 Lodz; PL;
CZESTKOWSKI, Wojciech J.; Gorka Pabianicka 64, 95-200 Pabianice; PL;
PIOTROWICZ, Michal C.; Marszalka Edwarda Smiglego-Rydza 30/85, 93-281 Lodz; PL;
OLCZAK, Jacek P.; Golebia 1/3 m 66, 90-340 Lodz; PL;
GOLEBIOWSKI, Adam A.; Lirowa 24/23, 02-387 Warszawa; PL;
BARTOSZEWICZ, Agnieszka; Wlodarzewska 67E/21, 02-384 Warsaw; PL;
PLUTA, Elzbieta; Romanowka 19/14, 08-110 Siedlce; PL;
KOWALSKI, Michal L.; Polna 470, 43-376 Godziszka; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Substituované amino triazoly užitočné ako inhibítory ľudskej chitinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.09.2022 
   Maximálna platnosť do  02.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
2 Zmeny mien 13.07.2022 13/2022 TC4A
 
EP 3344616
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3344616
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 27.08.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 28.08.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.07.2021 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3344616
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.04.2019 Typ Doručené
Opis 04.04.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 15.04.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 28.06.2022 Typ Odoslané
EP 3344616
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.06.2022 Molecure Spółka Akcyjna ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku