Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3271114
(11)  Číslo patentu  40782 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16765768.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3271114 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562135390 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25B 15/00  F16B 23/00  F16B 35/04  F16B 35/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/022927 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/149526 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Acument Intellectual Properties LLC; 6125 Eighteen Mile Road, 483 14 Sterling Heights, MI; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOSS David C.; 1317 Harlem Boulevard, 611 03 Rockford, IL; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Hnací systém s celoplošným hnacím kontaktom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3271114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3271114
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.03.2023 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3271114
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2022 Typ Odoslané
EP 3271114
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku