Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3271347
(11)  Číslo patentu  40488 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16765738.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3271347 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562135682 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/022858 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/149486 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mycovia Pharmaceuticals, Inc.; 4721 Emperor Boulevard Suite 220, 277 03 Durham; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOEKSTRA William, J.; 7 Treviso Place, 277 07 Durham, NC; US;
WIRTH David, Dale; 5906 Tarleton Drive, 273 10 Oak Ridge, NC; US;
EHIWE Tracy; Johnson Matthey Plc. Pharmorphix Fine Chemicals Division 250 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge CB4 0WE; GB;
BONNAUD Thierry; Johnson Matthey Plc. Pharmorphix Fine Chemicals Division 250 Cambridge Science Park Milton Road, Cambridge CB4 0WE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Antifungálne zlúčeniny a spôsoby ich výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3271347
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3271347
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.03.2023 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3271347
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 07.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3271347
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku