Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3347061
(11)  Číslo patentu  37978 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16763035.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3347061 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15184552 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 27/18  A61L 27/20  A61L 27/22  A61L 27/26  A61L 27/38  A61L 27/52  A61L 27/56  C08L 5/02  C08L 5/06  C08L 5/08  C08L 71/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/071238 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/042301 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ETH Zürich; Rämistrasse 101, 8092 Zürich; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BROGUIERE, Nicolas; Hohlstrasse 347, 8004 Zurich; CH;
ZENOBI-WONG, Marcy; Kürbergstrasse 3, 8049 Zurich; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Injektovateľné makroporézne hydrogély  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.09.2022 
   Maximálna platnosť do  08.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3347061
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.08.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3347061
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 19.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3347061
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku