Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3265568
(11)  Číslo patentu  35074 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16762307.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3265568 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562129638 P, 201562147307 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.03.2015, 14.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/90  A61K 9/00  A61K 48/00  C12N 15/113   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/021226 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/144892 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Massachusetts Eye & Ear Infirmary; 243 Charles Street, Boston, MA 02114; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIERCE, Eric A.; 118 Goden Street, Brookline, Massachusetts 02478; US;
FARKAS, Michael H.; 11 Sean Riley No.1, Getzville, NY 14053-1492; US;
SOUSA, Maria E.; 20 Fairfield Street, Dedham, Massachusetts 02026; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Terapie augmentácie génov na dedičnú degeneráciu sietnice spôsobenú mutáciami v géne prpf31 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.03.2023 
   Maximálna platnosť do  07.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2020 11/2020 SC4A
 
EP 3265568
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.08.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3265568
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.02.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3265568
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2020 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3265568
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.07.2022 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku