Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3328889
(11)  Číslo patentu  37970 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16756950.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.08.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3328889 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562199930 P, 201662290896 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.07.2015, 03.02.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/068285 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/021349 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAUM, Tobias; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
KUFER, Peter; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
PENDZIALEK, Jochen; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
BLUEMEL, Claudia; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
DAHLHOFF, Christoph; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
HOFFMANN, Patrick; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
LUTTERBUESE, Ralf; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE;
NAHRWOLD, Elisabeth; c/o Amgen Research (Munich) GmbH Staffelseestrasse 2, 81477 Munich; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Bišpecifické protilátkové konštrukty viažuce DLL3 a CD3 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.08.2022 
   Maximálna platnosť do  01.08.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3328889
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.07.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3328889
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3328889
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku