Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3307315
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16753991.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3307315 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2963CH2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/39  C01B 25/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2016/000151 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/199162 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biological E Limited; 18/1 & 3 Azamabad, Telangana, Hyderabad 500020; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ravi Ganapathy; Biological E Limited 18/1&3 Azamabad, Hyderabad - 500 020 Telangana; IN;
Nagireddy Gade; Biological E Limited 18/1&3 Azamabad, Hyderabad - 500 020 Telangana; IN;
Manish Manohar; Biological E Limited 18/1&3 Azamabad, Hyderabad - 500 020 Telangana; IN;
Vikram Madhusadan Paradkar; Biological E Limited 18/1&3 Azamabad, Hyderabad - 500 020 Telangana; IN;
Mahima Datla; Biological E Limited 18/1&3 Azamabad, Hyderabad - 500 020 Telangana; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy gélu na báze fosforečnanu hlinitého na aplikáciu vo vakcínových formuláciách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3307315
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3307315
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.04.2021 Typ Odoslané
EP 3307315
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku