Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3313436
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16753710.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3313436 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  3140CH2015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/09  C07K 16/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IN2016/000157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/207905 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biological E Limited; 18/1 & 3 Azamabad, Telangana, Hyderabad 500020; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MATUR, RAMESH Venkat; Biological E Ltd. 18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020; IN;
THIRUMENI, Nagarajan; Biological E Ltd. 18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020; IN;
BURKI, Rajendar; Biological E Ltd. 18/1 & 3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020; IN;
MANTENA, NARENDER, Dev; Biological E Ltd. 18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020; IN;
DATLA, Mahima; Biological E Ltd. 18/1&3 Azamabad, Hyderabad Telangana 500020; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Multivalentná pneumokoková konjugovaná vakcína 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3313436
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3313436
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 03.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Typ Odoslané
EP 3313436
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku