Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3341629
(11)  Číslo patentu  33829 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16751463.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3341629 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015010880 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.08.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16F 9/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2016/000264 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/032351 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wandschneider, Guido; Ringstrasse 30, 74927 Eschelbronn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wandschneider, Guido; Ringstrasse 30, 74927 Eschelbronn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Zariadenie na spustenie plynovej pružiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3341629
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3341629
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3341629
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 20.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2020 Typ Odoslané
EP 3341629
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku