Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3351230
(11)  Číslo patentu  33859 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16750875.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3351230 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61G 7/10  A61G 7/00  A61G 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/ES2016/070512 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2018/007655 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Borges Belza, Manuel Jacinto; Avda. Buenos Aires 67, 380 05 Santa Cruz de Tenerife; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Borges Belza, Manuel Jacinto; Avda. Buenos Aires 67, 38005 Santa Cruz de Tenerife; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Nosidlá pre osoby so zníženou mobilitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3351230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3351230
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.07.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3351230
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 24.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 24.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.05.2020 Typ Odoslané
EP 3351230
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku