Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3328655
(11)  Číslo patentu  40224 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16750659.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3328655 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15290198 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41M 3/00  B41J 3/407  B41J 11/42  G06K 15/02  G06K 5/00  H04N 1/387   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/067763 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/021209 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MGI Digital Technology; 4, rue de la Méridienne, 942 60 Fresnes; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ABERGEL Edmond; 86 bis cours de Vincennes, 750 12 Paris; FR;
PAVIOTTI Leo; 8 rue de l'amiral Mouchez, 913 20 Wissous; FR;
PONCET Romain; 16 rue Verlet Hannus, 690 03 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob optimalizácie digitálnej transformácie substrátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.07.2023 
   Maximálna platnosť do  26.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3328655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3328655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.07.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3328655
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2022 Typ Odoslané
EP 3328655
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku