Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3352981
(11)  Číslo patentu  36288 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16747563.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3352981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201516772, 201603626 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2015, 02.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B31F 1/28  B65H 23/18  B65H 35/02  B65H 35/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/052291 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/051146 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH; Paul-Engel-Strasse 1, 92729 Weiherhammer; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LANG, Tony; c/o DS Smith Packaging Ltd 350 Euston Road, London NW1 3AX; GB;
WILLIAMSON, Stephen; c/o DS Smith Packaging Ltd 350 Euston Road, London NW1 3AX; GB;
TOMLINSON, Glyn; c/o DS Smith Packaging Ltd 350 Euston Road, London NW1 3AX; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na spracovanie vlnitého papiera 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.07.2022 
   Maximálna platnosť do  27.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.03.2021 5/2021 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2021 22/2021 PC4A
 
EP 3352981
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.07.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3352981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.01.2021 Typ Doručené
1b Opis 19.01.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 21.01.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 21.01.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2021 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 07.10.2021 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 07.10.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 07.10.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.10.2021 Typ Platba
7 Žiadosť o zápis prevodu 13.10.2021 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 13.10.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
7c Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 18.10.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 18.10.2021 Typ Doručené
8b Doklad o prevode 18.10.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť inde neuvedená 18.10.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.11.2021 Typ Odoslané
EP 3352981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 16.11.2021 BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH DS Smith Packaging Ltd
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku