Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3331885
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16747519.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.08.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3331885 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15382418 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.08.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.06.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/52  A61K 31/53  A61P 33/02  A61K 31/519  A61K 31/5377  A61K 31/553  A61P 33/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/068592 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/025416 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited; 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS; GB;
University Of Dundee; Nethergate, Dundee DD1 4HN; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRAND, Stephen; University of Dundee Drug Discovery Unit, Dundee Tayside DD1 5EH; GB;
DODD, PeterGeorge; University of Dundee Drug Discovery Unit, Dundee Tayside DD1 5EH; GB;
KO, Eun Jung; University of Dundee Drug Discovery Unit, Dundee Tayside DD1 5EH; GB;
MARCO MARTIN, Maria; GlaxoSmithKline, 28760 Tres Cantos (Madrid); ES;
MILES, Timothy James; GlaxoSmithKline, 28760 Tres Cantos (Madrid); ES;
SANDBERG, Lars Henrik; University of Dundee Drug Discovery Unit, Dundee Tayside DD1 5EH; GB;
THOMAS, Michael George; University of Dundee Drug Discovery Unit, Dundee Tayside DD1 5EH; GB;
THOMPSON, Stephen; University of Dundee Drug Discovery Unit, Dundee Tayside DD1 5EH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3331885
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3331885
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 18.03.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 18.03.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Typ Odoslané
EP 3331885
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku